NABOR IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 ZA 9. RAZRED

ASTRONOMIJA: SONCE LUNA IN ZEMLJA
ELEKTROTEHNIKA
FILMSKA
VZGOJA
LIKOVNO
SNOVANJE I
LIKOVNO SNOVANJE II
LIKOVNO
SNOVANJE III
NAČINI
PREHRANJEVANJA
NEMŠČINA I
NEMŠČINA II
NEMŠČINA III
OBDELAVA GRADIV: LES
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
PLESNE DEJAVNOSTI: PLES
RAČUNALNIŠTVO:  UREJANJE BESEDIL
RETORIKA
SLOVENŠČINA: GLEDALIŠKI KLUB
SLOVENŠČINA:
LITERARNI KLUB
ŠPANŠČINA I
ŠPANŠČINA II
ŠPORT ZA ZDRAVJE
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA I
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO
VZGOJA ZA MEDIJE:
TISK
DNO STRANI
NAZIV PREDMETA OPIS PREDMETA
ASTRONOMIJA: SONCE LUNA IN ZEMLJA Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Erik Hrvatin 
 
Razdeljen je na 3 NEODVISNE sklope po 1 šolsko uro tedensko oziroma več ur skupaj na terenu. 
 
1. sklop: SONCE, LUNA IN ZEMLJA 
2. sklop: DALJNOGLEDI IN PLANETI 
3. sklop: ZVEZDE IN VESOLJE 
 
Če bi rad(a) našel(a) odgovore na nekaj naslednjih vprašanj
 
– Kakšne so značilnosti našega Osončja in galaksij 
– Ali rad občuduješ Sončev zahod 
– Katera zvezda sveti najmočneje 
– Kako uporabljati zvezdno karto 
– Opazovanje lune, planetov in galaksij s pomočjo teleskopa 
 
ali postavil(a) druga vprašanja se nam pridruži pri predmetu ASTRONOMIJA.  
ELEKTROTEHNIKA Je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 9. razreda. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Tatjana Vičič 
 
Učenci pridobijo osnovna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele. 
 
Teme:  
– električni krog 
– smer električnega toka 
– viri električne napetosti 
– delo in moč 
– električne napeljave v stanovanju 
– viri električne energije 
– elektromotor
– generator
– transformator
FILMSKA VZGOJA Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur
 Nosilec: Gabriela B. Blokar 
 
V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda. Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Predmet ponuja tudi spoznavanje osnovnih žanrov in zgodovinskih premikov, obenem pa film opredeljuje glede na širše družbene, kulturne, tehnične in ekonomske razmere. 
 
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah:  
– v vlogi aktivnega filmskega gledalca, kar vključuje ogled filma, ki mu sledi razprava 
– in v vlogi filmskega ustvarjalca, ko učenci v okviru filmske delavnice ustvarjajo svoje miniaturne filme.
LIKOVNO SNOVANJE I Je enoletni izbirni predmet vezan na razred. Učenci v osmem razredu lahko izberejo Likovno snovanje II in v devetem Likovno snovanje III. 
 
Obseg: 35 oziroma 32 ur (lahko po 1 uro tedensko ali blok uri na 14 dni ter izvajanje v občasnih več ur trajajočih delavnicah) 
Nosilec: Tatjana Vičič 
 
Cilji: 
– razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije, 
– razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti (učenje kaligrafske pisave, modno oblikovanje …), 
– bogatijo in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje, 
– ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo likvnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 
– razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 
 
Pri izbirnem programu likovno snovanje učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa in razvijajo ročne spretnosti. Učencem v skladu z njihovimi lastnimi interesi in zanimanji učitelj nudi možnost razširiti likovna spoznanja o drugačnih načinih likovnega izražanja, o povezovanju likovnega izražanja s problemi sodobne družbe, o sodobnih principih in pristopih k likovnemu izražanju.
LIKOVNO SNOVANJE II Je enoletni izbirni predmet vezan na razred.  
 
Obseg: 35 oziroma 32 (lahko po 1 uro tedensko ali blok uri na 14 dni ter izvajanje v občasnih več ur trajajočih delavnicah) 
Nosilec: Tatjana Vičič 
 
Cilji: 
– razvijanje zmožnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije, 
– razvijanje interesa za različne oblike likovne dejavnosti (ustvarjanje risbe s pomočjo fotoaparata, izdelava plakatov, uporaba glasbe pri likovnem ustvarjanju, izdelava maketa stanovanja s 3-D računalniškim programom …), 
– bogatenje in ohranjanje zmožnosti za likovno izražanje, 
– razvijanje likvnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnosti, zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah, s pomočjo različnih materialov in orodij  
– razvijanje zmožnosti oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 
 
Učenci pri likovnem snovanju dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa, razvijajo ročne spretnosti ter spoznavajo nove materiale in tehnike.  
LIKOVNO SNOVANJE III Je enoletni izbirni predmet vezan na razred.  
  
Obseg: 32 ur (lahko po 1 uro tedensko ali blok uri na 14 dni ter izvajanje v občasnih več ur trajajočih delavnicah) 
Nosilec: Tatjana Vičič 
 
Cilji: 
– razvijanje zmožnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije, 
– pridobivajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote, 
– razvijanje zmožnosti oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov. 
– razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne dediščine, 
– razvijanje interesa za različne oblike likovne dejavnosti (ustvarjanje risbe s pomočjo fotoaparata, izdelava plakatov, uporaba glasbe pri likovnem ustvarjanju, izdelava maketa stanovanja s 3-D računalniškim programom …), 
– razvijanje likvnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnosti, zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah, s pomočjo različnih materialov in orodij  
 
Učenci pri likovnem snovanju dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa, razvijajo ročne spretnosti ter spoznavajo nove materiale in tehnike.
NAČINI PREHRANJEVANJA Je enoletni program. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Vera Frank 

Cilji: 
– Učenci spoznajo načela zdrave prehrane z vidika varovanja in ohranjanja zdravja, 
– spoznajo načine prehranjevanja v različnih starostnih obdobjih življenja in prehrano v izrednih razmerah. 
 
Z načinom prehranjevanja označujemo različne vrste prehrane ljudi – tradicionalno, ki temelji na narodnih jedeh, in drugačno, ki vključuje vegetarijanstvo, makrobiotiko in bio hrano. V različnih starostnih obdobjih organizem potrebuje drugačne hranilne snovi v drugačnih razmerjih. Učenci spoznajo tudi prehrano v izrednih razmerah, ki je vezana na okolje in stanje, v katerem smo v danem trenutku. Takrat je zelo pomembno poznati načine, kako se oskrbeti s hrano iz trenutno dostopnih virov, da vseeno zadostimo potrebam organizma. 
 
Predmet se izvaja v učilnici gospodinjstva, prehrana v posebnih razmerah pa tudi v naravnem okolju. 
 
Pouk poteka v obliki praktičnih vaj priprave hrane, zato sta kombinirani po dve šolski uri na vsakih štirinajst dni.
NEMŠČINA I Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Sonja Ličan 
 
Cilji:  
Z učenjem tujega jezika si učenci ne pridobivajo le vedenja o tujih deželah in ljudeh, ampak preko primerjave svoje in druge kulture razvijajo občutljivost in razumevanje za drugačnost. 

Sodoben pouk nemščine je v osnovni šoli usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, k usvajanju zavestno pridobljenih vzorcev ravnanja in odločanja v ustreznih okoliščinah (igra vlog, simulacije, projektno delo…) 

Učenci spoznavajo sistem nemščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni. 

Postopno razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami v učnih vsebinah, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom.
 
Samostojno kreativno učenje omogočajo drugačni učni postopki in tehnike, ki navajajo učenca na samostojno delo z učbeniki, delovnimi zvezki, nosilci zvoka, priročniki in slovarji. 

Razvijajo individualne sposobnosti, ki omogočajo sproščanje domišljije in vodijo v ustvarjalnost ter postopno jezikovno sposobnost.
 
Širijo svojo komunikacijsko sposobnost in si ob različnih učnih metodah pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenj.
NEMŠČINA II Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Sonja Ličan

Cilji:   
Z učenjem tujega jezika si učenci ne pridobivajo le vedenja o tujih deželah in ljudeh, ampak preko primerjave svoje in druge kulture razvijajo občutljivost in razumevanje za drugačnost. 

Sodoben pouk nemščine je v osnovni šoli usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, k usvajanju zavestno pridobljenih vzorcev ravnanja in odločanja v ustreznih okoliščinah (igra vlog, simulacije, projektno delo…) 
Učenci spoznavajo sistem nemščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni. 

Postopno razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami v učnih vsebinah, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom. 

Samostojno kreativno učenje omogočajo drugačni učni postopki in tehnike, ki navajajo učenca na samostojno delo z učbeniki, delovnimi zvezki, nosilci zvoka, priročniki in slovarji.
 
Razvijajo individualne sposobnosti, ki omogočajo sproščanje domišljije in vodijo v ustvarjalnost ter postopno jezikovno sposobnost. 

Širijo svojo komunikacijsko sposobnost in si ob različnih učnih metodah pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenj.
NEMŠČINA III Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 64 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Sonja Ličan

Cilji:   
Z učenjem tujega jezika si učenci ne pridobivajo le vedenja o tujih deželah in ljudeh, ampak preko primerjave svoje in druge kulture razvijajo občutljivost in razumevanje za drugačnost. 

Sodoben pouk nemščine je v osnovni šoli usmerjen k učencu, njegovemu jezikovnemu razvoju in postopni samostojnosti, k usvajanju zavestno pridobljenih vzorcev ravnanja in odločanja v ustreznih okoliščinah (igra vlog, simulacije, projektno delo…)
 
Učenci spoznavajo sistem nemščine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravni. 

Postopno razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje), postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami v učnih vsebinah, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom. 

Samostojno kreativno učenje omogočajo drugačni učni postopki in tehnike, ki navajajo učenca na samostojno delo z učbeniki, delovnimi zvezki, nosilci zvoka, priročniki in slovarji.
 
Razvijajo individualne sposobnosti, ki omogočajo sproščanje domišljije in vodijo v ustvarjalnost ter postopno jezikovno sposobnost. 

Širijo svojo komunikacijsko sposobnost in si ob različnih učnih metodah pridobijo samozavest, ki je potrebna za samostojno izražanje mnenj.
OBDELAVA GRADIV: LES Je enoletni izbirni predmet.
 
Obseg: 32 ur
Nosilec: Doris Brne Vodopivec
 
Učencem omogoča poglobitev nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, ki jih povezuje z drugimi naravoslovnimi področji, z likovno ter okoljsko vzgojo. Pri oblikovanju materialov otroci ne razvijajo samo ročnih spretnosti in kreativnosti, temveč je to kompleksen razvoj psihomotoričnih in čutno zaznavnih sposobnosti. 

Cilji: 
– načrtujejo predmete iz lesnih gradiv tako, da so le ti uporabni in bogatijo učenčevo okolje, 
– izdelajo in uporabijo tehnološko dokumentacijo, 
– ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, 
– spoznavajo nevarnosti pri delu in upoštevajo predpise za varno delo in zaščitna sredstva, 
– izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznavajo organizacijo delovnega mesta, 
– odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, pridobivajo si delovne
– navade in izkušnje za vsakdanje življenje,  
se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo.

Povezava do primerov izdelkov, ki so bili narejeni v okviru pouka.
OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI Je enoletni izbirni predmet. Sorodna predmeta, ki ju je možno izbrati v naslednjih razredih sta Obdelava gradiv: Les in Obdelava gradiv: kovine.  
 
Obseg: 35 oziroma 32 (lahko po 1 uro tedensko ali blok uri na 14 dni ter izvajanje v občasnih več ur trajajočih delavnicah) 
 
NOSILEC: Tatjana Vičič 
 
Učencem omogoča poglobitev nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, ki jih povezuje z drugimi naravoslovnimi področji, z likovno ter okoljsko vzgojo. Pri oblikovanju materialov otroci ne razvijajo samo ročnih spretnosti in kreativnosti, temveč je to kompleksen razvoj psihomotoričnih in čutno zaznavnih sposobnosti.
 
CILJI: 
– načrtujejo predmete iz umetnih mas tako, da so le ti uporabni in bogatijo učenčevo okolje, 
– izdelajo in uporabijo tehnološko dokumentacijo, 
– ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, 
– spoznavajo nevarnosti pri delu in upoštevajo predpise za varno delo in zaščitna sredstva, 
– izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznavajo organizacijo delovnega mesta, 
– odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, pridobivajo si delovne navade in izkušnje za vsakdanje življenje,  
– se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo 
– upoštevajo ekološki vidik.
PLESNE DEJAVNOSTI: PLES Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Barbara Jenko  
 
1. DEL 
– hoja, korakanje v 2/4 in 4/4 taktu 
– vaje za gibe, ki izhajajo iz sklepov 
– improvizacija ritmične vaje na določeno temo 
– učenje koreografije HIP-HOP 
– tek v različnih tempih 
– učenje menjalnega koraka, trojnega koraka naprej in nazaj, skokov, vrtenja 
– učenje koreografije POP  
– učenje koreografije LATINO 
 
2. DEL 
– seznaniti z dinamiko 
– urjenje mišičnega spomina 
– skupinsko obvladanje prostora 
– priprava šolskega nastopa
RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL Je enoletni izbirni predmet, v osmem razredu mogoče izbrati Multimedijo, v devetem razredu pa Računalniška omrežja. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Karin Zadnik
 
Učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Znanje je koristno pri nadaljnjem izobraževanju, saj se učenci naučijo izdelati seminarsko nalogo z osnovnim oblikovanjem besedila, slik in tabel ter izdelavo avtomatskega kazala. 
 
Cilji:
1. Osnove informatike in računalništva  
– predstavitev informacije  
– razlikovanje programske in strojne opreme  
2. Obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacijske tehnologije  
– napisati besedilo in izdelati ter vstaviti sliko  
– shraniti izdelek, ga natisniti in poslati na drug računalnik ali poslati po elektronski pošti
RETORIKA Je enoletni izbirni predmet, ki je namenjen učencem 9. razreda.  
 
Obseg: 32 ur (1 ura na teden)  
 
Izvajalka: Tanja Hozner Volk 
 
Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja celotno človeško zgodovino. Namen retorike je učence in učenke seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja. Učenke in učenci se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.  
 
Retorika uči učence predvsem samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izhajanja iz stališč pri drugih predmetih v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi pri vseh področjih družbenega in zasebnega življenja.  
 
Preverjanje in ocenjevanje bo potekalo med delom in bo vezano na vsebine dela. Učenci bodo pridobili oceno z uspešnim sodelovanjem pri delu, s pripravo krajših govornih nastopov in analizo le-teh, ob zaključku šolskega leta se pripravijo in izpeljejo učinkovit govorni nastop, ki je tudi ocenjen.  
 
Tematski sklopi:  
– predstavitev predmeta,  
– sodobne govorne vrste,  
– priprava na govorni nastop,  
– poslušanje govora,  
– govorni bonton,  
– učinkovit govorni nastop,  
– govorica telesa.
SLOVENŠČINA: GLEDALIŠKI KLUB Je enoletni izbirni predmet, ki je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. 
 
Obseg: 32 ur (1/teden) 
Mentorica: Tanja Hozner Volk 
 
Gledališki klub je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje pouk slovenščine in se močno povezuje z drugimi predmeti, predvsem z likovno ter glasbeno vzgojo. Predmet izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti in jih dopolnjuje z novimi vsebinami in besedili. Njegova vsebina so predvsem dramska besedila ter elementi in celota gledališke predstave. 

Učenci razčlenjujejo dramska besedila in spoznavajo njihovo notranjo in zunanjo zgradbo. Literarna besedila pretvarjajo v predloge za predstavo, spoznavajo vloge igralcev, režiserja, dramaturga, scenografa in kostumografa. Ogledajo si gledališko predstavo, se o njej pogovarjajo in jo vrednotijo, seznanijo se tudi s pravili obnašanja na kulturnih prireditvah. Učenci vadijo tehniko igranja, pantomimo, sproščeno govorno nastopanje, izdelujejo kostumografske skice, načrt scenografije, vstavljajo glasbene učinke … 
 
Splošni cilji 
Učenci: 
– pridobivajo bralno in gledališko kulturo, tj. naklonjenost do branja dramskih besedil ter gledaliških dejavnosti; 
– razvijajo zanimanje za predstave, ki jih vrednotijo; 
– pišejo in se pogovarjajo o besedilih ter predstavah; 
– samostojno ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter se učijo delati v skupini. 
Funkcionalni cilji 
Učenci:  
– berejo besedila slovenske in tuje mladinske in nemladinske dramatike; 
– pretvarjajo literarna besedila v predlogo za predstavo; 
– sproščeno improvizirajo besedilo; 
– spoznavajo glavne prvine gledališkega dogodka; 
– razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru; 
– pripravljajo šolsko gledališko uprizoritev. 
Izobraževalni cilji 
Učenci: 
– spoznavajo prvine gledališke umetnosti; 
– pridobivajo temeljne gledališko-teoretične pojme, poglabljajo in usvajajo literarnovedno znanje, povezano z dramatiko.
SLOVENŠČINA: LITERARNI KLUB Je enoletni izbirni predmet.

Obseg: 32 ur 
Nosilka: Andreja Žužek
 
Predmet zajema bralni klub – branje in pogovor o knjigah/morebitnih filmskih realizacijah, in ustvarjanje leposlovnih besedil – kreativno pisanje
 
Skozi kreativno pisanje oz. (po)ustvarjanje se učencem povečuje občutljivost za literarno besedilo, hkrati pa ponuja možnosti za šolsko literarno ustvarjalnost. 
 
Najboljša besedila učenci objavljajo v mladinskem tisku, otrokom namenjenih rubrikah v časopisih, v radijskih oddajah ter v šolskem glasilu Satje
 
Literarni klub se (torej) povezuje tudi z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije – tisk, pa tudi z gledališkim klubom, s tujimi jeziki, z likovno in glasbeno vzgojo itd. 
 
Učenci spoznavajo slovensko in svetovno književnost, razmišljujoče sprejemajo umetnostna besedila, spoznavajo (ne)kakovost, se ustvarjalno odzivajo na prebrano, ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila (pesnjenje, pisanje različnih literarnih zvrsti in vrst), si s tem razvijajo domišljijo, pridobivajo estetske izkušnje in se tako senzibilizirajo za branje besednih umetnin.
ŠPANŠČINA I Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Tanja Jenko Bratovič 

Zanimanje za španski jezik se je v zadnjih letih povečalo tudi pri nas. Seveda gre za jezik, ki je poleg angleščine, ruščine in kitajščine med tistimi jeziki, ki ga govori največji del človeštva. Po številu naravnih govorcev, le-teh je približno 400 milijonov, se španščina uvršča na tretje mesto (za kitajščino in angleščino), glede na mednarodno razširjenost pa na drugo mesto.  

Špansko govoreča področja so:  
– v Evropi: Španija, Andora 
– v Južni in Srednji Ameriki: Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija,
– Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika,
– Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Urugvaj, Dominikanska republika, El Salvador, Venezuela 
– v Združenih Državah Amerike: Arizona, Florida, Kalifornija, Kolorado, Nova Mehika  
– v Afriki: Ekvatorialna Gvineja, Zahodna Sahara 
– v Aziji: Filipini   
 
Cilj pouka španskega jezika je nuditi osnovnošolcu pravilen pogled na svet španskih govorcev, povezovati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh njenih razsežnostih.  

Poleg splošnih tematskih sklopov (družina, dom, šport, zdravje, počitnice, prosti čas, nakupovanje, hrana in pijača …) učenci spoznavajo svet in kulturo, med katere sodijo glasba, folklora, kultura bivanja, običaji, navade… špansko govorečih ljudi. 
 
V španščini bomo prepevali s Shakiro, Don Omarjem, Enrique Iglesiasom, Jennifer López, Ricky Martinom, Juanesom, Glorio Estefan in drugimi popularnimi glasbeniki, ki pojejo v španščini. 
Tekmovali bomo v bralni znački, na tekmovanju iz španščine za osnovnošolce… 
 
S poukom španskega jezika se učenci usposabljajo za ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje, za izražanje spoznanj o sebi in svetu, za širjenje njihovih sporazumevalnih zmožnosti in za spoznavanje tuje kulture in načina življenja. 
 
Španščina je torej zelo pomembna, saj je jezik z bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je v veliko pogledih dal svoj pečat razvoju človeštva.         

¡Bienvenidos (Dobrodošli.)

ŠPANŠČINA II Je triletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 70 ur (2 uri tedensko) 
Nosilec: Tanja Jenko Bratovič 

Zanimanje za španski jezik se je v zadnjih letih povečalo tudi pri nas. Seveda gre za jezik, ki je poleg angleščine, ruščine in kitajščine med tistimi jeziki, ki ga govori največji del človeštva. Po številu naravnih govorcev, le-teh je približno 400 milijonov, se španščina uvršča na tretje mesto (za kitajščino in angleščino), glede na mednarodno razširjenost pa na drugo mesto.  

Špansko govoreča področja so:  
– v Evropi: Španija, Andora 
– v Južni in Srednji Ameriki: Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija,
– Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika,
– Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Urugvaj, Dominikanska republika, El Salvador, Venezuela 
– v Združenih Državah Amerike: Arizona, Florida, Kalifornija, Kolorado, Nova Mehika  
– v Afriki: Ekvatorialna Gvineja, Zahodna Sahara 
– v Aziji: Filipini   
 
Cilj pouka španskega jezika je nuditi osnovnošolcu pravilen pogled na svet španskih govorcev, povezovati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh njenih razsežnostih.  

Poleg splošnih tematskih sklopov (družina, dom, šport, zdravje, počitnice, prosti čas, nakupovanje, hrana in pijača …) učenci spoznavajo svet in kulturo, med katere sodijo glasba, folklora, kultura bivanja, običaji, navade… špansko govorečih ljudi. 
 
V španščini bomo prepevali s Shakiro, Don Omarjem, Enrique Iglesiasom, Jennifer López, Ricky Martinom, Juanesom, Glorio Estefan in drugimi popularnimi glasbeniki, ki pojejo v španščini.

Tekmovali bomo v bralni znački, na tekmovanju iz španščine za osnovnošolce… 
 
S poukom španskega jezika se učenci usposabljajo za ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje, za izražanje spoznanj o sebi in svetu, za širjenje njihovih sporazumevalnih zmožnosti in za spoznavanje tuje kulture in načina življenja. 
 
Španščina je torej zelo pomembna, saj je jezik z bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je v veliko pogledih dal svoj pečat razvoju človeštva.        

¡Bienvenidos(Dobrodošli.)

ŠPORT ZA ZDRAVLJE Je enoletni izbirni predmet. 
 
Obseg: 32 ur (tečajna oblika) 
Nosilec: Rihard Udovič ali Barbara Jenko 
 
Predmet bo obsegal: 
Splošna kondicijska priprava 5 ur 
Atletika 10 ur  
Ples 5 ur 
Nogomet 10 ur 
Plavanje 5 ur 
Denarni prispevek staršev je zaželen le pri plavanju, ki bo organizirano v obliki enodnevnega izleta na morje ali v bazen. 
 
Splošni cilji:
Skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje. 
Usvajanje in spopolnjevanje športnih znanj. 
Krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase. 
Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev. 
Razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih športnih navad. 
Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika. 

Praktične vsebine   
1. Splošna kondicijska priprava
– vaje za vzdrževanje motoričnih sposobnosti. 
2. Atletika
– vaje za spopolnjevanje tehnike teka, skokov in metov,
– Fartlek,
– dolgotrajneši tek v naravi.
3. Ples
– družabni plesi svetovnega plesnega programa, 
– različni programi aerobike. 
4. Nogomet
– spopolnjevanje tehničnih in taktičnih elementov,
– igra 5 : 5 do 7 : 7 na mala vrata. 
5. Plavanje
– utrjevanje znanja ene od tehnik plavanja. 

Teoretične vsebine
1. Splošna kondicijska priprava
– osnovne zakonitosti športne vadbe. 
2. Atletika
– spremljanje srčnega utripa, 
– vpliv atletske vadbe na organizem.
3. Ples
– kultura obnašanja na družabnih in plesnih prireditvah. 
4. Nogomet
– pravila igre,
– sodniški znaki.  
5. Plavanje
– pravila varnosti in vedenja na kopališčih. 
TURISTIČNA VZGOJA Je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Benjamina Frank 
 
Cilji:  
Učenci: 
– na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije,  
– seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji, 
– spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju, in v Sloveniji in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos,  
– odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same, 
– se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega, 
– spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu, 
– spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu, 
– spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu, 
– razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. 
 
Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot močno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine. 
  
Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku, pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih.
VERSTVA IN ETIKA I Učni načrt in njegovo izvajanje omogoča učencem, da smiselno izberejo predmet tudi le za leto ali dve, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen le v triletnem obsegu. 
 
Obseg: 35 ur 
Nosilec: Tanja Jenko Bratovič 
 
S pogovori bomo spoznavali krščanstvo in druge religije ter skušali razumeti, kako so in še vedno vplivajo na današnje kulturne in moralne vrednote, ki pomembno vplivajo na naš pogled na svet v katerem živimo. Sočasno vplivajo na način, kako probleme, na katere naletimo, tudi rešujemo. Verjamem, da jih bomo s pridobljenim znanjem lažje reševali. 
 
Cilji
– razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi – sodelovati,  biti solidaren in sporazumno reševati konflikte; 
– oblikovanje zavesti o samemu sebi; 
– spoznavanje različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja; 
– spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij; 
– usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo; 
– priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v moderno družbo. 

Vsebine 9. razred: 
– verstva sveta – svetovi verstev;
– budizem;
– judovstvo;
– reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje; 
– krščanstvo;
– vzori in vzorniki;
– tradicionalne religije;
– človek in narava;
– islam;
– enakost in različnost;
– nova religiozna gibanja; 
– azijska verstva.
VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO Je enoletni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Anja Hofman 
 
Izbirni predmet vzgoja za medije je sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. Pri predmetu Radio se poudarijo radijske medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. Učenci spoznavajo različna dela, ki so potrebna za delovanje radijske postaje s poudarkom na delu novinarja ter razlike med radijskimi postajami. Učenci spoznajo tudi razlike med medijskimi občinstvi. 
 
Vzgoja za medije bo omogočila učencem dostop do medijev, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike ter se zavedati pomena informacij.
VZGOJA ZA MEDIJE: TISK Je enoletni predmet. 
 
Obseg: 32 ur 
Nosilec: Andreja Žužek 
 
Predmet Tisk je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme tiska. 
 
Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja, znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. Na koncu prvega leta učenci izdajo svoj časopis oz. šolsko glasilo Satje
 
V procesu pred izidom in urejanjem se seznanijo z bistvenimi značilnostmi, s funkcijami in procesom množičnega komuniciranja in oglaševanja, spoznajo dinamiko razvoja različnih komunikacijskih oblik, uvidijo pomembnost celovite informiranosti, ozavestijo problem komercializacije medijskih vsebin oz. moralno (ne)spornem novinarstvu. Vsak učenec dobi določeno nalogo: napisati prispevek, fotografirati, urejati šolsko glasilo ipd.
Dostopnost