Delo učiteljev v razvojnih nalogah

Izbrani učitelji bodo sodelovali v strokovnih skupinah na Zavodu RS za šolstvo, kjer se bodo poglobljeno ukvarjali z razvojno nalogo ‘Formativno spremljanje’. Srečevali se bodo s svojimi svetovalci, pripravljali izvirno didaktično strokovno gradivo in oblikovali ideje za delo z učenci po načelih formativnega spremljanja. Svojo prakso bodo predstavljali in širili na drugih šolah, posvetih, študijskih ter drugih srečanjih. Pedagoško prakso bodo spremljali, reflektirali in evalvirali.

Nazaj na projekti.