Program EKOŠOLA kot način življenja šol. l. 2020/21

 1. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o ekološkem trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
 2.  Temeljna načela in cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja:

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo.
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.
 1. Za pridobitev EKO-zastave mora vsaka ustanova v šolskem letu 2020/21 izvesti naslednje aktivnosti:

 A. Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih:

 • Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor
 • Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled
 • Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih.
 • Določiti Ekoakcijski načrt, ki mora OBVEZNO vključevati:

VSAJ TRI PROJEKTE S SEZNAMA PROJEKTOV 2020/2021:

 • Ekokviz za OŠ,
 • Altermed, Celjski sejem
 • Šolska VRTilnica
 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
 • Z roko v roki za okoljsko izobraževanje,

VSAJ ENO OZAVEŠČEVALNO IN ENO ZBIRALNO AKCIJO, zato bomo na nivoju celotne ustanove organizirali 2 zbiralni akciji starega papirja (predvidoma oktober in maja), skozi celo šolsko leto bomo zbirali tudi odpadne baterije, kartuše in tonerje ter plastične zamaške* (v kolikor bo poskrbljeno za reciklažo).

Šola bo izvedla tudi naslednje izbirne aktivnosti: Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja, izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo, vključevanje učencev v urejanje šolske okolice, spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta.

B. Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici)

Nazaj na Projekti.