Program EKOŠOLA kot način življenja šol. l. 2018/2019

1. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

2. Temeljna načela in cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja:

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo.
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

3. Za pridobitev EKO-zastave mora vsaka ustanova v šolskem letu 2018/19 izvesti naslednje aktivnosti:

a) Izvesti vsaj 3 projekte: v letošnjem letu bomo izvajali: EKOKVIZ, EKOPAKET (ločevanje kartonske embalaže za mleko in sokove – KEMS) in ŠOLSKO VRTILNICO.

b) Šola mora organizirati eno ozaveščevalno ali zbiralno akcijo, zato bomo na nivoju celotne ustanove organizirali 2 zbiralni akciji starega papirja (predvidoma oktobra in maja), skozi celo šolsko leto bomo zbirali tudi odpadne baterije, kartuše in tonerje ter plastične zamaške in PET plastenke.

c) Šola bo izvedla tudi naslednje izbirne aktivnosti: Tradicionalni slovenski zajtrk, hrana ni tja za v en dan, Shema šolskega sadja, izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo, vključevanje učencev v urejanje šolske okolice, spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju transporta (Peš Bus).

Nazaj na Projekti.