Inovativna pedagogika 1:1

Inovativna učna okolja – Inovativna pedagogika 1:1

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt , ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«

V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so implementacijski. Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za šolstvo ter Pedagoški inštitut.

 

Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav v razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti ter spodbudi k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se pri tem zavedamo, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so e-storitve in e-vsebine uporabljene tako, da v ustrezno pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev.

 

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni zavod nam omogoča uvajanje prožnih oblik učenja, preko najrazličnejših aktivnosti, ki potekajo v sklopu samega projekta in posledično na našem VIZ-u. V okviru didaktičnega dela razvijamo splošne kompetence pri učencih in učiteljih. Za dosego tega cilja preskušamo sodobne didaktične pristope ter se v kolektivu redno strokovno usposabljamo. Delo v kolektivu bo organizirano tako, da zagotavljamo čas in prostor za redne pedagoške diskusije, sodelovalnno delo učitelja, vzajemno učenje in kolegialne hospitacije. Tega ni moč organizirati brez fleksibilnih organizacijskih oblik organizacije vzgojno izobraževalnega dela na šoli.

 

Implementacijo inovativne pedagogike 1:1 bomo udejanjili z premišljeno uporabo IKT, pri  kateri ustvarjeni učni scenariji poudarjajo, kako lahko naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam, razvijanju kompetenc,  uvajaju elementov formativnega spremljanja ter učenje v času in prostoru razširjenem izven učilnic.

Trajnostni vidik uvajanja strategije prožnih oblik učenja zagotavljamo z načrtom diseminacije, v okviru katerega prožne oblike učenja iz inovativnega oddelak prenašamo po vertikali in horizontali v vsakodnevno delo šole.

 

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi.  Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

Nazaj na projekti.

Dostopnost