NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 – 4., 5. in 6. razred

NEMŠČINA
RAČUNALNIŠTVO
UMETNOST
ŠPORT
TEHNIKA
NAZIV PREDMETA OPIS PREDMETA
NEMŠČINA Si želiš poleg angleških stavkov povedati kaj tudi auf Deutsch? Država, v kateri se govori nemščina, nam je še bližje kot Velika Britanija, to je naša soseda Avstrija. Verjetno ti je všeč, ko osvajaš nove besede, bereš knjige, razumeš filme, pesmi v tujem jeziku.Znanje tujih jezikov je dandanes pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

Pri neobveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja.

Nekaj besed gotovo že poznaš: Zug, Spiegel ali Zucker?

Mentorica: Sonja Ličan

RAČUNALNIŠTVO Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je neobvezni izbirni predmet pravi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Naj še dodamo, da vam bo neobvezni izbirni predmet računalništvo dal dobro podlago za nadaljevanje šolanja v nam najbližji srednji šoli Gimnazija Ilirska Bistrica, kjer poteka tudi oddelek Računalniškega tehnika.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • Pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Mentorica: Karin Zadnik

UMETNOST Neobvezni izbirni predmet umetnost učencem ponuja vsebine iz več umetniških področij: film, likovno ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, gibalno ustvarjanje ter literarno ustvarjanje. Pri izbiri dejavnosti sledimo interesom in predlogom učencev.Pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost učenci pridobivajo kompetence, kot so inovativnost, ustvarjalnost, sodelovanje, kritično mišljenje, komunikacija, improvizacija.

Cilji predmeta so:

 • Zbujanje učenčeve radovednosti,
 • sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti,
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine,
 • krepitev in razvijanje učenčevih estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije,
 • učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti.

Za vse ljudi je umetnost pot, po kateri se lahko odpravijo v drug svet, v svet kjer deliš lepo drugim in sprejemaš lepo.

Mentorica: Mojca Prosen Batista

ŠPORT V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični načini preživljanja prostega časa (računalnik, TV), ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev, spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega triletnega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi učencev, in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport:

 • Različni teki,
 • zadevanje tarč,
 • dejavnosti na snegu,
 • skoki na trampolinu,
 • aerobika,
 • rolanje,
 • igre z loparji,
 • borilne igre,
 • ravnotežne vaje,
 • plezanje,
 • plavanje,
 • cirkuške spretnosti,
 • ples,
 • žogarija,
 • hokej v telovadnici.

Mentor: Rihard Udovič

TEHNIKA Izbirni predmet je enoleten in je namenjen vsem učencem 4., 5. in 6. razreda, ki radi ustvarjajo z različnimi materiali.Predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu.

Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja preko izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli. Vse to razvija prostorsko predstavljivost učencev.

Pri izbirnem predmetu Tehnika bomo ustvarjali izdelke iz različnih materialov (papirna gradiva, les, umetne snovi, …), ustvarjali s konstrukcijskimi sestavljankami (Fisher technik,) ter risali z različnimi računalniškimi programi za tehnično risanje in modeliranje (CiciCAD, Google Sketch Up).

Posebno pozornost bomo posvetili uporabni vrednosti izdelkov in pri tem upoštevali ideje učencev ter varno delo.

Mentorica: Tatjana Vičič

Dostopnost